นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า

เมื่อทำการสั่งซื้อ แสดงว่าคุณยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง

 1. โครงสร้างข้อตกลง

1.1. ข้อกำหนดในการขายเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) จะใช้บังคับกับการขายและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (“ผลิตภัณฑ์”) จาก กสทช. ไปยังผู้ซื้อ (“ผู้ซื้อ” หรือ “ลูกค้า”) หรือตัวแทนของ กสทช. เงื่อนไขการขายเหล่านี้พร้อมกับคำสั่งซื้อและการยืนยันคำสั่งซื้อ (ถ้ามี) จะเรียกรวมกันว่า “ข้อตกลง” เงื่อนไขใด ๆ ที่ขัดแย้งกับเนื้อหาของข้อกำหนดเหล่านี้ เช่น เงื่อนไขการซื้อหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่แนบมากับหรืออ้างถึงในคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขดังกล่าวได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้มีอำนาจลงนามของ กสทช
1.2. ผู้ซื้อจะถือว่ายอมรับข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อ: (i) การซื้อสินค้า (ii) การคลิกปุ่มยอมรับหรือทำเครื่องหมายที่ช่องตอบรับทางออนไลน์หรือการกระทำที่คล้ายคลึงกันในการยอมรับ (iii) การยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา (iv) การยอมรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์บางส่วน (v) การชำระเงินหรือการชำระเงินบางส่วน หรือ (vi) การกระทำอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดการยอมรับ; อย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน
1.3. สินค้าจำหน่ายเพื่อธุรกิจและของใช้ส่วนตัว

 1. การสั่งซื้อและการยืนยันการสั่งซื้อ

เมื่อ กสทช. ได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อแล้ว คำสั่งซื้อจะได้รับการยืนยันตามขั้นตอนของ กสทช. ผู้ซื้อรับทราบและยอมรับว่าการยืนยันการสั่งซื้อดังกล่าวอาจส่งทางอีเมลหรืออินเทอร์เฟซอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ผู้ซื้อสามารถขอคำยืนยันการสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ กสทช.

 1. ราคา

สินค้าจำหน่ายในราคา ณ วันที่สั่งซื้อ ตามรายการราคา กสทช. ในขณะนั้น ราคาที่เกี่ยวข้องไม่รวมภาษี ภาษีศุลกากร หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ซื้อมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการชำระภาษี ภาษีศุลกากร หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า

 1. ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงินจะต้องทำล่วงหน้าเมื่อมีการสั่งซื้อโดยการชำระด้วย Bitcoin โดยตรงหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ กสทช. อำนวยความสะดวกเป็นครั้งคราว ชำระเต็มจำนวนเป็นเงื่อนไข กสทช. ต้องรับคำสั่ง หากไม่ได้รับการชำระเงินภายในเวลาปกติสำหรับวิธีการชำระเงินที่ใช้ กสทช. มีสิทธิ: (i) จนกว่าจะมีการแจ้งเพิ่มเติมเพื่อระงับการส่งมอบคำสั่งซื้อที่ค้างชำระจากผู้ซื้อจนกว่า กสทช. จะได้รับการชำระเงิน หรือ และ/หรือ (ii) เพื่อ ยุติข้อตกลง เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย กสทช. ไม่มีข้อผูกมัดตามสัญญาจนกว่าจะได้รับการชำระเงินครบถ้วน ค่าขนส่งอาจถูกเรียกเก็บแยกต่างหากเมื่อส่งมอบ และในกรณีดังกล่าว กสทช. อาจกำหนดให้ชำระเงินเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงื่อนไขในการส่งมอบผลิตภัณฑ์

 1. ส่งคืน

5.1 เฉพาะลูกค้าส่วนตัวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อภายใน 2 วันหลังจากได้รับสินค้า หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว หากมีปัญหาใด ๆ ลูกค้าต้องถามคำถามภายใน 24 ชั่วโมง (เครื่องขุดจะถูกทดสอบภายในหนึ่งวันหลังจากได้รับสินค้า และหากมีคำถามใด ๆ ลูกค้าควรแจ้งทันที) สิทธิ์นี้ใช้ไม่ได้กับลูกค้าเชิงพาณิชย์ ลูกค้าเอกชนมีหน้าที่ต้องติดต่อ กสทช. ภายใน 2 วัน เพื่อใช้สิทธิเพิกถอนตามกฎหมายผู้บริโภคและการตลาดของสหภาพยุโรป หากสินค้าถูกใช้งานหรือมีการเปลี่ยนแปลงจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ภายใน 2 วันนี้ จะรับคืนก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก กสทช. ก่อนเท่านั้น ในกรณีคืนสินค้า กสทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการหักลดหย่อนในส่วนที่ขาดตกบกพร่อง


5.2 กสทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดให้ผู้ซื้อต้องให้โอกาส กสทช. ตรวจสอบสินค้าก่อนรับคืน ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า เว้นแต่การส่งคืนจะได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก กสทช. การขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด

 1. กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

6.1. ความรับผิดของ กสทช. ภายใต้ข้อตกลงนี้จำกัดอยู่ที่การรับประกันแบบจำกัดดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการแก้ไขเฉพาะสำหรับการเรียกร้องการรับประกันที่ครอบคลุม กสทช. อาจเลือกที่จะ (i) ส่งมอบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ใหม่ (ii) ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ชำรุด การส่งมอบหรือการซ่อมแซมใหม่ดังกล่าวมีเงื่อนไขเมื่อผู้ซื้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องภายในเวลาที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากผู้ซื้อไม่ทำการร้องเรียนดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อจะสละสิทธิ์การเรียกร้องทั้งหมดในที่นี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หากมีการร้องขอจาก กสทช. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผิดไปจากการรับประกันจะถูกส่งคืนให้กับ กสทช. กสทช.เป็นผู้ดำเนินการจัดทำคืนดังกล่าว ในกรณีของการคืนสินค้าที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนดังกล่าว
6.2. ความรับผิดของ กสทช. ภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยไม่คำนึงถึงประเภท เหตุผล และขอบเขตของข้อบกพร่อง ความบกพร่อง หรือความเสียหาย จะจำกัดอยู่ที่มูลค่าของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่ก่อให้เกิดความรับผิด กสทช. ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายบังคับด้านความปลอดภัยหรือความรับผิดของผลิตภัณฑ์
6.3. กสทช. ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียทางอ้อม ผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายพิเศษใดๆ เช่น การสูญเสียการผลิต การสูญเสียผลกำไร และการสูญเสียธุรกิจ กสทช.ไม่ต้องรับผิดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภาระผูกพันของผู้ซื้อที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลที่สาม

 1. เงื่อนไขการจัดส่ง

7.1. สินค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ระบุโดยผู้ซื้อ เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น วันที่จัดส่งมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและจะไม่มีผลผูกพันกับ กสทช. ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการรับสินค้า เพิกถอน ยกเลิก หรือเพิกถอนคำสั่งซื้อหรือเรียกร้องค่าชดเชยเนื่องจากการส่งมอบล่าช้า
7.2. ในกรณีที่การส่งมอบล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ใด ๆ ที่เป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา 12 ด้านล่าง หรือเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของผู้ซื้อ ระยะเวลาการส่งมอบจะขยายออกไปตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามสถานการณ์ ระยะเวลาการส่งมอบจะขยายออกไปหากสาเหตุของความล่าช้าเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบที่ตกลงกันไว้แต่แรก
7.3. หากการส่งมอบถูกขัดขวางเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นโดยประมาทของผู้ซื้อ ความเสี่ยงของสินค้าจะตกเป็นของผู้ซื้อในวันที่สินค้าพร้อมสำหรับการจัดส่ง ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อสินค้าที่จัดส่งและ/หรือบรรจุภัณฑ์ ผู้ซื้อมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจองหรือเรียกร้องค่าชดเชยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทขนส่ง/ขนส่งที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้อง

 1. การสิ้นสุด

8.1. กสทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติและเพิกถอนคำสั่งที่ได้รับอนุมัติหรือข้อตกลงทั้งหมดทันทีในกรณีที่ผู้ซื้อละเมิดข้อตกลงและไม่แก้ไขการละเมิดดังกล่าวภายในสามสิบ (30) วันปฏิทินนับจากที่ กสทช. แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ซื้อถึงการละเมิด คำบอกกล่าวดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของ กสทช. ในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยทางเศรษฐกิจอื่นใดอันเนื่องมาจากการละเมิดของผู้ซื้อ นอกจากนี้ กสทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติและเพิกถอนคำสั่งที่ได้รับอนุมัติหรือข้อตกลงทั้งหมดในทันที ในกรณีที่ผู้ซื้อ: (i) ไม่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอีกต่อไป (ii) ระงับการชำระเงิน (iii) เข้าร่วม เข้าสู่การชำระบัญชีหรือเริ่มต้นการปรับโครงสร้างองค์กร (iv) เริ่มการเจรจากับเจ้าหนี้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบหรือ (v) ด้วยเหตุผลอื่นใดที่อาจถือว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว
8.2. การยุติและการยกเลิกตามมาตรานี้จะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ สำหรับ กสทช. ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ซื้อ และไม่จำกัดความเป็นไปได้ที่ กสทช. จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เนื่องจากเหตุการณ์ที่ทำให้ กสทช. ยุติคำสั่งหรือ ข้อตกลงดังกล่าว.

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

กสทช. ปฏิเสธการรับประกันที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ โลโก้ เครื่องหมายการค้าหรือชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในผลิตภัณฑ์และการออกแบบใดๆ ของผลิตภัณฑ์ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองของ กสทช. ห้ามใช้ ทำซ้ำ หรือเป็นตัวแทน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ของโลโก้ เครื่องหมายการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือตัวผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก กสทช. ผู้ซื้อรับรองว่าจะไม่ ลบหรือแก้ไขฉลาก กสทช. ของผลิตภัณฑ์

 1. เหตุสุดวิสัย

กสทช. ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้สัญญานี้ และมีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อที่ยืนยันโดยผู้ซื้อโดยไม่ต้องรับผิดใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน น้ำท่วมและอัคคีภัย สงคราม การจลาจล การหยุดชะงักในการขนส่ง การขาดแคลนวัสดุหรือพลังงาน แหล่งที่มาที่มีผลกระทบต่อ กสทช. หรือซัพพลายเออร์ย่อย อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตของซัพพลายเออร์ย่อย การล้มละลายหรือการบังคับชำระบัญชีของซัพพลายเออร์ย่อย อุบัติเหตุใด ๆ การตัดสินใจของรัฐบาลที่ส่งผลต่อการผลิตหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ และโดยทั่วไป เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในเวลาที่สั่งซื้อ ซึ่งขัดขวางหรือขัดขวางการผลิต การขนส่ง หรือการส่งมอบสินค้าไปยังผู้ซื้อ

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับ กสทช. ภายในกรอบของคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จะถูกบันทึกและประมวลผลโดย กสทช. และอาจโอนไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการโฮสติ้งหรือผู้ให้บริการประมวลผลการชำระเงิน) ภายในหรือภายนอกสหภาพยุโรปเพื่อดำเนินการ การสั่งซื้อสินค้า. ผู้ซื้อยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว กสทช. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเนเธอร์แลนด์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมและจัดการคำสั่ง และเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของ กสทช. ภายใต้ข้อตกลง กสทช. อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและจัดการบริการ กสทช. เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ กสทช. ดำเนินการ กสทช. จะใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อ ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นที่ไม่มีเรื่องในการซื้อ ผู้ซื้อสามารถติดต่อ กสทช. ได้ตลอดเวลาเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย กสทช. และเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง

 1. การแก้ไข การมอบหมาย ฯลฯ

12.1. ข้อตกลงและข้อผูกมัดที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาใด ๆ ที่ทำขึ้นก่อนข้อตกลงจะถูกแทนที่ด้วยเนื้อหาในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไปเหล่านี้ ผู้ซื้อไม่อาจโอนหรือให้คำมั่นในสิทธิและ/หรือภาระผูกพันภายใต้สัญญานี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กสทช.
12.2. กสทช. อาจแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อตกลงที่แก้ไขจะใช้กับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ส่งภายหลังการเผยแพร่

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

ข้อตกลงนี้จะถูกตีความและนำไปใช้ตามกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ โดยไม่คำนึงถึงการขัดกันของกฎหมาย ข้อพิพาทใด ๆ จะถูกตัดสินโดยศาลอนุญาโตตุลาการของสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเนเธอร์แลนด์ และจะถือเป็นกรณีแรก

 1. การรักษาความลับ

ผู้ซื้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ผู้ซื้อได้รับจาก กสทช. ซึ่งเป็นความลับทางการค้าของ กสทช. หรือในลักษณะอื่นที่อาจถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลที่สาม ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงและหลังจากนั้น ผู้ซื้อดำเนินมาตรการที่จำเป็นต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่เป็นความลับถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยพนักงานหรือผู้รับเหมาของผู้ซื้อ

บ้าน
บัญชี
รถเข็น
ค้นหา